پست های داغ

همه چیز درباره حجامت

همه چیز درباره حجامت

حجامت هدیه ایست از جانب پروردگار که در معراج توسط جبرئیل به پیامبر(ص) داده شده و در کتابهای معتبر شیعه به تواتر درباره فوائد ،درمان بیماریها و زمان حجامت کردن سخن به میان آمده است